top of page

Nova Llei de Famílies: característiques principals i què han de fer les empreses per adaptar-s’hi

La normativa ja està en vigor. El seu incompliment pot suposar multes, accions legals o la intervenció de l'autoritat laboral


Objectiu: conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors i treballadores


La nova Llei de Famílies, en vigor des del 16 de maig de 2023, busca promoure un equilibri més saludable entre la vida personal i professional dels treballadors i de les treballadores de les empreses. Algunes de les característiques més rellevants d’aquesta nova llei són les següents:


Dret a la conciliació de la vida laboral i personal. La nova normativa estableix el dret dels treballadors i treballadores a adaptar les seves jornades laborals per atendre les necessitats familiars, com l'atenció als fills, familiars a càrrec o altres circumstàncies personals importants.


Teletreball regulat. Aquesta nova llei estableix les bases legals pel teletreball, establint les condicions i els drets dels treballadors que exerceixen aquesta opció. Això pot significar un canvi substancial per les empreses que no havien incorporat prèviament el teletreball a les seves polítiques.


Flexibilitat en la jornada laboral. La llei introdueix més flexibilitat en les hores de treball, incloent la possibilitat de distribuir la jornada laboral de manera més lliure, adaptant-se a les necessitats dels treballadors.


Foment de la igualtat. La nova legislació promou l'equitat de gènere en l'entorn laboral, incloent mesures específiques per reduir les diferències salarials i fomentar la presència de dones a posicions de responsabilitat.El que han de fer les empreses catalanes per adaptar-se a aquesta nova llei


Adaptació de les polítiques de recursos humans. Les empreses han de revisar i adaptar les seves polítiques de recursos humans per garantir el compliment de la nova llei. Això pot implicar canvis en les polítiques de jornada laboral, la promoció de la conciliació de la vida laboral i personal i l'adopció de les regulacions de teletreball.


Formació i sensibilització del personal. És essencial que el personal i els directius estiguin informats sobre els canvis que implica la nova llei i que es fomenti una cultura empresarial que valori la conciliació i la igualtat de gènere.


Avaluació de costos i beneficis. Les empreses han de considerar els costos i beneficis associats amb els canvis necessaris per acomodar la nova llei. Aquesta valoració pot incloure despeses associades amb la implementació del teletreball, ajustaments en les polítiques de jornada laboral i inversions en tecnologia.


Compliment normatiu. És necessari que l'empresa compleix amb totes les disposicions de la nova llei per evitar sancions i conflictes laborals.L’incompliment de la nova Llei de Famílies pot tenir conseqüències econòmiques i legals


L'incompliment de la nova normativa per part de les empreses pot tenir conseqüències legals i econòmiques significatives. Les sancions i les repercussions poden variar segons la naturalesa i la gravetat de l'incompliment, però algunes de les possibles conseqüències són aquestes:


Sancions econòmiques. Les empreses que no compleixin amb les disposicions de la llei poden ser sotmeses a sancions econòmiques imposades per les autoritats competents. Aquestes multes poden variar en funció de la naturalesa de la infracció i la gravetat de la mateixa.


Reclamacions i accions legals per part dels empleats. El personal afectat per l'incompliment de la llei pot prendre accions legals contra l'empresa. Això podria incloure denúncies per violació dels seus drets laborals i, en cas de successos greus, pot donar lloc a indemnitzacions i pagaments de danys i perjudicis.


Reputació empresarial. L'incompliment de les lleis laborals pot tenir un impacte negatiu a la reputació de l'empresa. Això pot afectar la imatge de marca i la seva capacitat per atraure i retenir talent.


Intervenció de l'autoritat laboral. Les autoritats laborals poden intervenir en casos d'incompliment greu de la llei. Això pot incloure inspeccions laborals i altres accions per assegurar el compliment de les disposicions legals.


Resolució de contractes laborals. En casos extrems, si l'empresa no es conforma amb les disposicions de la llei i no realitza les correccions necessàries, les autoritats poden ordenar la resolució de contractes laborals, el que pot implicar la pèrdua de llocs de treball per part de l'empresa.


És crucial que les empreses es mantinguin al dia amb les normatives laborals i que compleixin amb les disposicions de la nova Llei de Famílies per evitar aquestes conseqüències negatives. A més, les empreses han de prendre un enfocament proactiu per adaptar les seves polítiques i pràctiques a les noves regulacions i assegurar-se que els seus treballadors puguin gaudir dels drets que els confereix la llei.Posar-se al dia per complir amb la nova Llei de Famílies pot suposar cost zero per l’empresa


Això s’aconsegueix amb la formació adequada als responsables en la matèria a l’empresa. Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit anual per realitzar accions formatives. Si el crèdit no es fa servir es perd. Aquest crèdit anual acostuma a ser elevat en el cas de les empreses de més de 50 treballadors donats d’alta al règim general de la Seguretat Social.


Des de Fòrum d’Activitats ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.


Si vols saber quin és el crèdit anual del que disposa la teva empresa, omple el següent formulari i te n’informarem amb molt de gust: Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page