top of page

S'acaba el termini per incloure l'apartat obligatori LGTBI als plans d'igualtat

Les empreses de més de 50 empleats estan obligades a incloure un apartat específic LGTBI+ als seus plans d'igualtat. El termini acaba aquest mes de març


Les empreses de més de 50 treballadors i treballadores que desenvolupin la seva activitat a l'estat espanyol han de tenir obligatòriament un apartat específic per LGTBI+ als seus plans d’igualtat. El termini per fer-ho acaba aquest mes de març. Aquests plans d’igualtat també hauran d’incloure protocols contra l’assetjament i la violència vers aquest col·lectiu. Aquesta mesura va entrar en vigor l'any passat, amb l’aprovació de la Llei 4/2023 de 28 de febrer.Objectiu: garantir la igualtat del col·lectiu LGTBI+ a l'empresa


El pla d’igualtat ha de recollir les mesures i els recursos per garantir la igualtat del col·lectiu LGTBI+ que posa a disposició l'empresa. El document també ha d’especificar quin serà el protocol d’actuació per prevenir, detectar i actuar davant de qualsevol mostra d’assetjament sobre els treballadors d’aquest col·lectiu.


La normativa recull també d’altres mesures, com ara la implementació progressiva d’indicadors d’igualtat sensibles al col·lectiu LGTBI+ o la creació d’un distintiu per reconèixer les empreses que destaquin en polítiques d’igualtat.Des de Fòrum d'Activitats oferim un programa formatiu bonificable per desenvolupar un pla d'igualtat inclusiu


Es tracta d’un programa que podem adaptar segons les necessitats de cada cas. És un programa bonificable, això vol dir que pot suposar cost zero per l’empresa. Des de Fòrum d'Activitats també ens encarreguem de tota aquesta gestió, amb professionals que compten amb més de 20 anys d’experiència en la gestió i organització de formació continua bonificada:


Programa formatiu

Desenvolupament d'un Pla d'Igualtat Inclusiu


Continguts:


Mòdul 1: Introducció a la Igualtat en l'Entorn Laboral

 • Definició d'igualtat de gènere i diversitat LGTBI.

 • Marc legal a Catalunya i Espanya: obligacions i avantatges.

 • Beneficis de la diversitat i la inclusió en el lloc de treball.

 • Sensibilització sobre els reptes i barreres que enfronta la comunitat LGTBI en l'àmbit laboral.


Mòdul 2: Diagnòstic i Avaluació

 • Identificació de desigualtats de gènere i LGTBI a l'empresa.

 • Recopilació i anàlisi de dades sobre igualtat de gènere i diversitat LGTBI a la plantilla.

 • Enquestes, focus groups i altres eines per avaluar la percepció de la inclusió.

 • Anàlisi de bretxes de gènere i LGTBI en remuneració, promoció i oportunitats de desenvolupament.


Mòdul 3: Disseny del Pla d'Igualtat

 • Elaboració d'objectius i metes específiques.

 • Desenvolupament de polítiques i mesures concretes per promoure la igualtat de gènere i la inclusió LGTBI.

 • Creació d'un comitè d'igualtat i diversitat LGTBI a l'empresa.

 • Planificació d'accions de sensibilització i formació per tot el personal.


Mòdul 4: Implementació del Pla d'Igualtat

 • Estratègies per a la comunicació interna i externa del pla.

 • Designació de responsables i seguiment de les accions.

 • Integració de polítiques de no discriminació i diversitat LGTBI en la gestió de recursos humans.

 • Mesurament i seguiment del progrés.


Mòdul 5: Formació i Sensibilització LGTBI

 • Tallers de sensibilització sobre la diversitat de gènere i orientació sexual.

 • Eines per combatre l'assetjament i la discriminació LGTBI.

 • Promoció d'un llenguatge inclusiu i respectuós.

 • Suport a empleats LGTBI: recursos i polítiques de suport.


Mòdul 6: Avaluació i Millora Continua

 • Mètodes per avaluar l'impacte del pla d'igualtat i diversitat LGTBI.

 • Revisió i adaptació periòdica del pla.

 • Estratègies per mantenir l'compromís de la alta direcció i el personal.

 • Compartir bones pràctiques i col·laboració amb altres empreses.


Mòdul 7: Reporting i Cumpliment Legal

 • Obligacions legals a Catalunya i Espanya en relació amb la igualtat de gènere i diversitat LGTBI.

 • Elaboració d'informes i documentació necessària per complir amb la legislació.

 • Com respondre a inspeccions i auditories.


Mòdul 8: Casos d'Èxit i Experiències Pràctiques

 • Estudis de casos d'empreses que han implementat amb èxit plans d'igualtat inclusius.

 • Experiències compartides per empreses catalanes en la promoció de la igualtat de gènere i diversitat LGTBI.


Mòdul 9: Sostenibilitat i Futur

 • Integració de la igualtat de gènere i diversitat LGTBI en la cultura corporativa a llarg termini.

 • Desenvolupament d'estratègies per avançar en la inclusió i diversitat en el futur.

 • Avaluació de l'impacte social i reputacional d'un enfocament inclusiu.


Objectius generals:

 1. Promoure la Igualtat de Gènere i la Diversitat LGTBI: fomentar una cultura empresarial que valori i promogui la igualtat de gènere i la inclusió de les persones de la comunitat LGTBI, assegurant que totes les persones tinguin igualtat d'oportunitats i tracte en l'entorn laboral.

 2. Complir amb la Legislació Vigent: garantir que les empreses compleixin plenament amb la legislació catalana i espanyola en matèria d'igualtat de gènere i diversitat LGTBI, evitant sancions i promocionant una cultura de compliment legal.

 3. Millorar la Imatge i la Reputació de l'Empresa: contribuir a una millor imatge i reputació de l'empresa mitjançant el compromís amb la igualtat i la diversitat, la qual cosa pot ser atractiva per als clients, inversors i futurs talents.

 4. Augmentar la Productivitat i la Retenció del Personal: fomentar un ambient de treball inclusiu que millori la satisfacció i el benestar dels empleats, amb l'objectiu d'augmentar la retenció de talents i, en última instància, la productivitat de l'empresa.

 5. Reduir la Discriminació i l'Assetjament: prevenir i reduir la discriminació, l'assetjament i els prejudicis basats en el gènere i l'orientació sexual a l'entorn laboral, creant un ambient més segur i respectuós per a totes les persones.

 6. Fomentar la Participació Activa de la Direcció: involucrar la direcció de l'empresa en l'elaboració i implementació del pla d'igualtat i diversitat LGTBI per garantir un lideratge compromès i un suport constant.

 7. Establir Mecanismes de Mesurament i Seguiment: desenvolupar indicadors claus de rendiment per avaluar l'impacte del pla i garantir la seva implementació efectiva, amb possibilitat d'ajustar les estratègies segons les necessitats.

 8. Crear un Espai d'Aprenentatge Col·laboratiu: fomentar la col·laboració i el diàleg entre els participants per compartir coneixements, bones pràctiques i experiències, creant així una xarxa de suport i aprenentatge contínua.

 9. Desenvolupar un Pla d'Igualtat Inclusiu i Sostenible: capacitar els participants per dissenyar, implementar i mantenir plans d'igualtat inclusius i sostenibles a llarg termini que evolucionin amb les necessitats de l'empresa i la societat.

 10. Contribuir a la Transformació Social: fomentar un canvi positiu en la societat, on la igualtat de gènere i la diversitat LGTBI siguin valors fonamentals i les empreses catalanes es converteixin en agents de canvi social.


Metodologia:

La metodologia combina breus introduccions teòriques amb elements pràctics per tal que els participants puguin aplicar l’aprenentatge i el coneixement a les necessitats de la seva pràctica professional.Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit per realitzar accions formatives


Totes les empreses amb treballadors al règim general de la Seguretat Social disposen d'un crèdit perquè els seus assalariats rebin formació. Es tracta d'una assignació anual i només es pot emprar en formació per treballadors. Si el crèdit no es fa servir es perd. Des de Fòrum d'Activitats ens ens encarreguem de la gestió i de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page