top of page

"Eines per augmentar el compromís dels equips", oportunitat per la competitivitat de les empreses

Augment de productivitat, retenció de talent, satisfacció de clients, clima laboral positiu i més innovació, entre els principals beneficis


Un problema global que suposa una oportunitat per les empreses de Catalunya


Només el 15% dels treballadors i treballadores a nivell mundial estan totalment compromesos amb la seva feina. Això significa que la gran majoria dels empleats tenen un nivell baix o nul de compromís, quelcom que en la productivitat i en el rendiment empresarial. Són dades que es desprenen de l’estudi Employee Engagement and Development” de Gallup.


Un altre estudi a nivell global, en aquest cas d’ADP, revela que el 67% de treballadors i treballadores es consideren "no compromesos", mentre que només el 16% asseguren que estan estan plenament compromesos amb la seva feina.


Aquesta manca de compromís dels treballadors i treballadores a escala mundial té un impacte econòmic significatiu per a les empreses. Es calcula que els costos derivats de la baixa productivitat, l'absentisme, la rotació de personal i altres conseqüències relacionades amb el baix compromís representen milers de milions de dòlars cada any a nivell global. Això és un problema que les empreses catalanes poden aprofitar per posar fil a l’agulla i destacar-se en el context dels mercats actuals.


Abordar el compromís dels equips té beneficis directes per les empreses de Catalunya


Aquests en són els 6 principals, segons estudis:


1. Augment de la productivitat. Quan els membres de l'equip es comprometen plenament amb la seva feina, és més probable que siguin més productius i eficients. Estan disposats a dedicar temps i esforços addicionals per aconseguir els objectius de l'empresa i assolir un alt rendiment. Això pot conduir a una millora general de la productivitat de l'equip i de l'organització en conjunt.


2. Retenció de talent. Quan les empreses prenen mesures per abordar la falta de compromís, és més probable que puguin retenir el talent i reduir la rotació de personal. Els treballadors compromesos tendeixen a sentir-se més connectats amb l'empresa, més satisfets amb la seva feina i menys propensos a buscar altres oportunitats. Això redueix els costos associats a la contractació, així com la pèrdua de coneixements i experiència.


3. Millora de la satisfacció dels clients. El compromís dels equips de treball pot tenir un impacte directe en la satisfacció dels clients. Quan els membres de l'equip estan compromesos a oferir un servei o producte de qualitat, és més probable que superin les expectatives dels clients i creïn una experiència positiva. Això pot conduir a un augment de la fidelitat dels clients, a la generació de referències positives i a la consolidació de la reputació de l'empresa.


4. Clima laboral positiu. Abordar la falta de compromís pot contribuir a crear un clima laboral positiu i enriquidor. Quan els membres de l'equip se senten valorats, reconeguts i motivats, es fomenta un ambient de treball més saludable i col·laboratiu. Això pot millorar les relacions entre els companys i companyes de feina, augmentar la moral i fomentar la creativitat i la innovació.


5. Millora de la reputació de l'empresa. Les empreses que promouen un alt nivell de compromís dels seus equips de treball poden generar una millor reputació tant internament com externament. Això pot atraure professionals talentosos i motivats que desitgin treballar en un entorn compromès i amb una cultura empresarial positiva. A nivell extern, una bona reputació com a empleador pot ser un factor clau per atraure clients, socis estratègics i inversors.


6. Innovació i creativitat. El compromís dels equips de treball també pot fomentar la innovació i la creativitat. Quan els membres de l'equip se senten compromesos i tenen llibertat per expressar les seves idees i opinions, és més probable que aportin noves perspectives i propostes innovadores. Això pot donar lloc a millores en els processos, productes o serveis de l'empresa, impulsant així el creixement i la competitivitat.


El programa “Eines per augmentar el compromís dels equips” és bonificable i pot suposar despesa zero per l’empresa


Es tracta d’una acció formativa que aborda els reptes de la manca de compromís en els equips de treball. S’enfoca a explorar la importància del compromís, les habilitats dels líders compromesos, l'establiment d'objectius estimulants, el desenvolupament personal, la retenció del talent, la generació de confiança i el reconeixement.


Objectius:

· Definir quin ha de ser el compromís en el context laboral i comprendre la seva importància per al funcionament eficaç d'un equip de treball.

· Reconèixeri aplicar les característiques i comportaments d'un líder compromès per influir positivament en l'actitud dels membres de l'equip.

· Establir objectius estimulants que siguin clars, específics i alineats amb la visió i els valors de l'organització, per motivar els membres de l'equip a assolir el seu potencial màxim.

· Identificarles necessitats de desenvolupament dels membres de l'equip.

· Desenvoluparhabilitatsper generar confiança en l'equip, fomentar la comunicació oberta i efectiva, i influir de manera positiva en les actituds i comportaments dels membres de l'equip.

· Implementartècniquesde reconeixement efectives i significatives per valorar el treball dels membres de l'equip, reforçar el seu compromís i motivar-los a continuar donant el millor d’ells mateixos.


Metodologia:

· Combinauna seqüència lògica de presentació de breus continguts teòrics amb l'aplicació pràctica i la reflexió grupal.

· Através de dinàmiques interactives, busquem fomentar la participació activa dels participants, potenciant el treball en equip i l'intercanvi d'experiències.

· Donemimportànciaal feedback i a les conclusions per avaluar el progrés i ajustar el contingut a les necessitats del grup.

· Ambuna dinàmica de tancament significativa, aspirem a consolidar els aprenentatges i deixar una impressió positiva i duradora en els participants.


Totes les empreses amb treballadors en nòmina tenen un crèdit per realitzar accions formatives


Totes les empreses amb treballadors al règim general de la Seguretat Social disposen d'un crèdit perquè els seus assalariats rebin formació. Es tracta d'una assignació anual i només es pot emprar en formació per treballadors. Si el crèdit no es fa servir es perd. Des de Fòrum d’Activitats ens ens encarreguem de tots els tràmits perquè l'empresa aprofiti la seva assignació anual i perquè el pla de formació li suposi cost zero.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page